Direct naar inhoud

Beroepsontwikkeling

Kinderen, jongeren en gezinnen hebben recht op kwalitatief goede zorg, hulp of begeleiding. Dat vraagt om professionals die goed toegerust zijn voor het werk dat ze doen. Jeugdprofessionals worden op verschillende manieren in hun professionele ontwikkeling ondersteund. Voor het leren en ontwikkelen zijn er diverse middelen en manieren beschikbaar.

Gebruikmaken van kennis over wat werkt

In vakinhoudelijke richtlijnen is beschreven wat werkt bij welke problematiek. Er zijn in het jeugddomein voor de verschillende werkvelden en beroepsgroepen specifieke richtlijnen en standaarden.

Veel kennis is gebaseerd op ‘evidence-based practice’. Meer daarover staat in het rapport Samen lerend doen wat werkt. Over “wat werkt” is veel informatie te vinden voor professionals op de websites van de kennisinstituten NJI, het kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie of het kenniscentrum LVB. In het programma Zorg voor de Jeugd wordt ook gewerkt aan andere vormen van leren bijvoorbeeld in de regio’s door het leren van casuïstiek.

In het veld worden tal van middelen ontwikkeld die de professional helpen om jeugdhulp te bieden die passend is bij de vraag van cliënten. In de databank erkende jeugdinterventies staat bijvoorbeeld wat bekend is over de werkzaamheid van deze interventies.

Er wordt voortdurend geïnvesteerd in onderzoek, onder meer via programma’s van ZonMW voor jeugd.

Passende beroepsopleidingen en bij- en nascholing

Iedere beroepsgroep kent zijn eigen beroepsopleiding en bij- of nascholingstrajecten zodat de professionals beschikken over een startkwalificatie en hun vak kunnen bijhouden of hun vakbekwaamheid verder kunnen vergroten. De beroepscompetentieprofielen vragen om actualisatie zodat het curriculum van de beroepsopleidingen aan blijft sluiten bij de beroepspraktijk.

Beroepsregistratie

Door beroepsregistratie is geborgd dat beroepsgroepen beschikken over een startkwalificatie. Professionals die jeugdhulp bieden waarvoor minimaal een HBO- of WO-niveau noodzakelijk is, zijn in beginsel geregistreerd in het BIG- of Kwaliteitsregister Jeugd. Andere jeugdprofessionals werken op MBO-niveau of beschikken over specifieke vakkennis waardoor ze ingezet moeten worden voor specifieke taken. In het Kwaliteitskader Jeugd is beschreven wie zich moeten registeren.

Voor vrijwel alle geregistreerde professionals geldt dat zij zich na de eerste registratie iedere 5 jaar moeten herregistreren. De (her)registratie-eisen bestaan meestal uit aantoonbare werkervaring, gevolgde bij- en nascholing en intervisie of supervisie of andere vormen van reflectie.

Alle geregistreerde professionals vallen ook onder het BIG tuchtrecht, het SKJ tuchtrecht of het tuchtrecht van hun beroepsvereniging. Meer informatie over de werking van het tuchtrecht is staat in de brochure Tuchtrecht in het kort voor professionals en in het Kompas.

Beroepsethisch handelen

Het werken met jeugd vraagt per definitie om het maken van beroepsethische afwegingen. De wet schrijft ook voor dat een professional de zorg van een goed hulpverlener in acht neemt en handelt in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor die hulpverlener geldende professionele standaard.

De beroepscodes van de beroepsgroepen zijn daarom naast de vakinhoudelijke richtlijnen een belangrijke leidraad voor het maken van (beroepsethische) afwegingen die een jeugdprofessional iedere dag moet maken in zijn werk.