Direct naar inhoud

Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd

Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) ondersteunt initiatieven in het hele land die bijdragen aan vernieuwing en verbetering van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, zoals bedoeld in het programma Zorg voor de Jeugd. Het OZJ adviseert bij inkoop van specialistische jeugdhulp en monitort nieuwe plannen. De oplossingen die professionals, gemeenten en zorginstellingen bedenken, worden door het OZJ verzameld en actief gedeeld. Zo ontstaat een jeugdstelsel dat leert van elkaar.

Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd

Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd is ingericht als netwerkorganisatie die landelijke, regionale en lokale doelen uit het programma Zorg voor de Jeugd met elkaar verbindt. Zo bevordert het OZJ-netwerk kennisuitwisseling, samenwerking en innovatie in de jeugdsector. Doel is dit lerende netwerk de komende drie jaar voldoende sterk op te bouwen, zodat het duurzaam effectief is. Ook na afloop van het tijdelijke programma Zorg voor de Jeugd.

Het ondersteuningsteam heeft verschillende functies:

  1. Bemiddelen bij escalerende casuïstiek (zowel casuïstiek van jeugdigen en gezinnen, als casuïstiek tussen gemeenten en/of aanbieders);
  2. Signaleren richting stuurgroep en andere betrokken partijen wanneer van die partijen actie is vereist om impasses te doorbreken;
  3. Ontwikkelen ten behoeve van de transformatieplannen en een lerend jeugdstelsel;
  4. Stimuleren en versnellen van de transformatiebeweging.

Samenstelling OZJ

Het ondersteuningsteam bestaat uit circa 40 personen, met verschillende taken en opdrachten die elkaar versterken:

  1. Een landelijk dekkend netwerk van regio-ambassadeurs is één dag in de week als eerste aanspreekpunt voor jeugdregio’s beschikbaar voor de doelen uit Zorg voor de Jeugd. Zij zijn er voor gemeenten, professionals en cliënten. Ze helpen jeugdregio’s met de voortgang op de transformatieplannen en de veranderopgaven van de Basis op Orde.
  2. Zeven ontwikkelaars zijn verbonden aan de 10 meest voorkomende thema’s van de transformatieplannen. In 2019 gaan zij per thema met enkele jeugdregio’s de diepte in om bouwstenen te ontwikkelen voor succesvolle transformatie. Deze worden in 2020 breder gedeeld met andere jeugdregio’s, zodat in 2021 alle jeugdregio’s verbetering laten zien op deze thema’s .
  3. Vier landelijke ambassadeurs zetten zich in op vier veranderopgaven waarvoor landelijk ondersteuning wordt aangeboden. Het betreft de inrichting van een lerend jeugdstelsel, het professionaliseren van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap, het versterken van wijkgericht werken en het oppakken en leren van complexe casuïstiek.
  4. Een landelijk coördinatieteam verbindt en faciliteert deze drie onderdelen met elkaar.

Wil je weten wie je waarvoor kunt benaderen kijk dan op: Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd