Direct naar inhoud
12 May 2020

Samenwerking regioadviseurs opdrachtgeverschap/ opdrachtnemerschap sociaal domein

Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein, het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd en het Ketenbureau i-Sociaal Domein – alle drie programma’s voor en door aanbieders en gemeenten met steun vanuit het Rijk- werken al geruime tijd samen.

Deze samenwerking krijgt één gezicht doordat de regioadviseurs van de drie programma’s vanaf 1 juni als één team hun krachten bundelen zodat gemeenten en (zorg)aanbieders bij één integrale adviseur terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap in het sociaal domein.

We vroegen aan Karin van Gelderen (Projectdirecteur Ketenbureau i-Sociaal Domein), Malinche van der Hoog (programmamanager Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein) en Jan Menting (ambassadeur Professioneel opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd) waarom de regioteams gaan samenwerken, wat de uitdagingen zijn en wanneer de samenvoeging een succes is.

Eén loket voor de Jeugdwet en Wmo

Karin vertelt: ”We merkten los van elkaar dat het bij gemeenten en (zorg)aanbieders niet altijd even duidelijk is met welke vragen ze bij welk programma terecht kunnen. Bovendien kwamen we al snel tot de conclusie dat onze programma’s elkaar goed aanvullen, maar dat we ook te maken hebben met een overlap aan activiteiten en dat we onderlinge afhankelijkheden hebben. Dit was de aanleiding om een verkenning te starten naar een nauwere samenwerking tussen de regioadviseurs.”

Malinche vult aan: ”Als we deze mijlpaal hebben bereikt, worden gemeenten en (zorg)aanbieders integraal geadviseerd. Ze kunnen terecht bij één adviseur, één loket voor het hele proces van visievorming tot de impact van de inkoop op de uitvoering. Door deze samenwerking kijken we veel breder naar een vraagstuk bij een gemeente of (zorg)aanbieder. En dat leidt weer tot een betere ondersteuning en tot oplossingen die nog preciezer aansluiten op wat lokaal nodig is.”

Karin: “Door de programma’s samen te voegen, ontstaat synergie, een betere afstemming, kostenreductie en één ondersteuningsorganisatie. We kunnen gemeenten en (zorg)aanbieders veel beter van dienst zijn op meerdere fronten.”

Bundelen van krachten blijft een uitdaging

Het bundelen van onze krachten brengt ook uitdagingen met zich mee. “De uitdaging voor dit nieuwe team regioadviseurs is dat ze, naast ondersteunen, hun eigen expertise inzetten en verbinding leggen met allerlei experts, ook geacht worden kritisch te reflecteren op het huidige beleid en de uitvoering ervan in de regio’s zodat we ons aanbod blijvend kunnen ontwikkelen”, zo vertelt Jan.

“Nog een uitdaging is dat het nieuwe team zo accuraat mogelijk de verbindingen legt binnen de vele beschikbare netwerken. In mijn optiek moeten we ervoor waken dat de regioadviseurs te veel focussen op de plannen van de regio’s en te weinig operationeel zicht hebben op de feitelijke uitvoering ervan. Het is belangrijk om dit te blijven monitoren.”

Een ander belangrijk aspect waar we meer aandacht aan hopen te geven met deze samenwerking is de rol van de inwoner/cliënt en inhoudelijk professional bij visievorming, beleid en contractering. Nu is dit veelal een bilateraal proces tussen gemeenten (regio’s ) en aanbieders. “We dragen graag bij om dit proces te verbreden met gelijke betrokkenheid van (vertegenwoordigers van ) cliënten en inhoudelijk professionals.”

Samenwerking is succesvol wanneer het team overbodig is

Wanneer is het nieuwe team succesvol? Malinche: “We zien nu al dat gemeenten en aanbieders steeds volwassener worden als opdrachtgevers en -nemers. Alle drie de betrokken programma’s helpen hen hierin te groeien, ieder vanuit zijn eigen achtergrond. Dat doen we met o.a. opleidingen, reviews, ondersteuning en het delen van ervaringen. Onze rol wordt overbodig naarmate dit leren meer routine wordt en de decentralisatie minder nieuw, men het opdrachtgeverschap en –nemerschap vaker heeft gedaan en netwerken zijn opgebouwd. Dat betekent dat onze samenwerking succesvol is geweest!”

Over de deelnemende organisaties

De focus en doelstellingen van deze programma’s kennen zowel overlap als (nuance)verschillen: Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd wil het gewone leven versterken en werkt hiertoe vanuit een vijftal thema’s: opdrachtgeverschap, kennisontwikkeling, complexe casuïstiek, wijkgericht werken en wachtlijstproblematiek.

Het programma Inkoop en Aanbesteding Sociaal Domein tracht de transformatiedoelen voor partijen bereikbaarder te maken door inkoop en contractering zichtbaar onderdeel van de visie en beleidscyclus te maken en daarmee onderdeel van een continu leer- en verbeterproces, het proces meer weloverwogen in te zetten door kennis en informatie beschikbaar te maken, samenwerking te versterken tussen aanbieders en gemeenten en zo betere zorg en ondersteuning te bereiken en tot slot in te zetten op minder administratieve lasten bij inkoop door standaardisatie waar mogelijk.

Het doel van het Ketenbureau i-Sociaal Domein is structurele vermindering van vermijdbare administratieve lasten zodat er meer tijd en geld overblijft voor goede zorg en ondersteuning. Het ondersteunt gemeenten en aanbieders bij knelpunten, zet in op verdere standaardisatie en faciliteert het samenspel in de regio dat nodig is om onderling vertrouwen te kweken.


De focus op opdrachtgeverschap binnen het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd en de blik op het gehele proces van visie- en beleidsvorming tot uitvoering binnen alle onderdelen sluiten geheel aan bij de doelstellingen van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein.

Dit programma is echter breder doordat het naast de Jeugdwet ook de Wmo 2015 omvat. De focus van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein op het terugdringen van administratieve lasten sluit vervolgens weer goed aan bij de doelstellingen van het Ketenbureau i-Sociaal Domein met focus op gemeenten en aanbieders.