Direct naar inhoud
Arenda Oomen
16 May 2019

Overzicht handreikingen en documenten wijkgericht werken

Document basisfuncties lokale teams

KPMG heeft in opdracht van VWS en de VNG de basisfuncties van lokale teams onderzocht. Op basis hiervan is een routekaart ontwikkeld om een lokaal gesprek mogelijk te maken tussen (gemeentelijke) beleidsmakers/beslissers en aanbieders en professionals. Tijdens dat gesprek komen vragen aan bod als: Waar staan we? Wat kunnen we verbeteren? Zo wordt het wijkgericht werken inhoudelijk verbeterd en weet de regio wat je van een lokaal team mag verwachten.

Voor wie? Gemeenten, aanbieders en professionals.

Handreiking bij KPMG rapport over basisfuncties van wijkteams

In deze handreiking gaan we in op de vakbekwaamheid die wordt gevraagd van professionals die werken in of met lokale teams. Dit wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van de inzichten en basisfuncties die lokale teams in huis zouden moeten hebben, zoals geformuleerd in het KPMG-rapport.

Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool (ZET) sociaal domein

Met de Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool sociaal domein kunnen gemeenten en samenwerkingspartners de toegang en samenhang in de hulp in het brede sociaal domein zelf in kaart brengen en deze optimaliseren. Met interviews en dossieronderzoek wordt in beeld gebracht welke weg de inwoner aflegt wanneer er hulp of ondersteuning nodig is. Zo krijg je inzicht in wat goed gaat en wat beter kan.

Voor wie? Gemeenten en aanbieders.

Voor een vergelijking van de basisfuncties en de Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool sociaal domein zie: https://www.integraalwerkenindewijk.nl/flyer-basisfuncties-versus-zelfevaluatietool

Doel van deze flyer is om duidelijk te maken hoe de Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool en de beschrijving van de basisfuncties zich tot elkaar verhouden.

Kwaliteitskader veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten

Om gemeenten in staat te stellen te bepalen of hun lokale (wijk)teams voldoende zijn ingericht op het gebied van veiligheid (aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling) en waar ze versterking behoeven, heeft de VNG, ondersteund door het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT), dit kwaliteitskader ontwikkeld. Met de zelfscan zien gemeenten hoe zij hun lokale teams kunnen versterken.

Voor wie? Gemeenten.

Concept-visie over wijkgericht werken

Het wijkgericht werken is volop in ontwikkeling. Hier zijn verschillende opvattingen over. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft daarom meerdere gesprekken gevoerd met verschillende partners op het gebied van zorg voor jeugd in het voorjaar van 2019. De gesprekken zijn gevoerd op basis van het dialoogstuk “Wijkgericht werken met oog op jeugd”.

De uitkomsten van de gesprekken zijn opgenomen in de publicatie “dialoog over de kwaliteit in de wijk, opbrengsten tot nu toe”. Deze publicatie bevat een reflectie van het proces en de inhoud van de dialoog, en de opgedane inzichten.

De Ongewone reisgids voor het gewone leven

De reisgids bundelt kennis en inzichten van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) op het thema wijkgericht werken. In de reisgids vind je verrassende voorbeeldvragen en spannende vergezichten die je meteen kunt toepassen in je werk.

Deze ongewone reisgids nodigt je uit om mee te gaan op een reis naar het gewone leven. De gids is voor professionals en andere ondersteuners die willen werken vanuit een brede blik op ondersteuning.

Handreikingen voor wijkteammedewerkers

De handreikingen zijn vooral geïnspireerd op de werkpraktijk en ervaringen van professionals in Amsterdamse Ouder- en Kindteams, maar zijn ook bruikbaar voor alle medewerkers van wijkteams en jeugdhulpinstellingen. Ze zijn gericht op samenwerken met gezinnen en ketenpartners, het versterken van eigen kracht van ouders en kinderen en werken met culturele diversiteit.

Voor wie? Professionals.

Zelfscan Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten

De zelfscan van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis is bedoeld voor gemeenten en behoort bij het Kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten. De gemeente kan deze zelfscan gebruiken om een goed beeld te krijgen in hoeverre de inrichting van hun lokale (wijk)teams voldoende is voor een effectieve signalering en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Werken zonder wachtlijsten - Praktijkvoorbeelden en werkzame elementen

Tijdens een leersessie van Associatie Wijkteams op 21 september 2021 vertelden drie Wijkteamorganisaties over de manier waarop zij omgaan met wachtlijsten en gingen we in kleinere groepen in gesprek op zoek naar de werkzame elementen. In dit document vind je een weergave van de opbrengsten.

Deel 2: Ingangen voor wie meer wil weten

Programma Integraal werken in de wijk

In het programma Integraal werken in de wijk bundelen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen sociaal domein hun krachten om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. Via Integraal werken in de wijk kun je kennis nemen van onderzoeken, tools en voorbeelden.

Voor wie? Beleidsmakers en professionals.

Associatie Wijkteams

Associatie wijkteams is de vereniging van lokale teams, Van groot tot klein, werkzaam in een stad of juist in een dorpskern, voor alle inwoners of alleen voor jeugd. Via de website en de nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van actuele handreikingen, bijeenkomsten en onderzoeken.

Voor wie? Professionals en beleidsmakers.

Document Wijkgericht samenwerken bij huiselijk geweld en kindermishandeling

In het document Wijkgericht samenwerken bij huiselijk geweld en kindermishandeling verwoordt Associatie Wijkteams hoe ze rol van wijkteams en de samenwerking met anderen zien.

Nederlands Jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut is een kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt over onder andere wijkgericht werken. Via de website en de Nieuwsbrief jeugd word je op de hoogte gehouden van actuele handreikingen en onderzoeken.

Voor wie? Gemeenten, professionals, ouders en jongeren.

Toolbox voor wijkteamprofessionals

De toolbox biedt deze teams een overzicht van kennis. Bijvoorbeeld over veiligheid thuis en op school, problematisch gedrag en ouderschap. Het gaat om kennis over wat werkt in de hulp aan kinderen, opvoeders en gezinnen, maar ook over de hulpmiddelen die daarbij bruikbaar zijn.

Infobox Kwaliteitskader Werken aan veiligheid lokale (wijk-)team en gemeenten

Om de implementatie van het kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk-)teams en gemeenten en de daarbij behorende zelfscan te ondersteunen is een infobox samengesteld. De infobox bevat een verzameling van bestaande informatie en tools/instrumenten om inhoudelijk invulling te geven aan de kwaliteitsstandaarden van het kwaliteitskader. Er wordt per kwaliteitsstandaard verwezen naar vastgestelde documenten en instrumenten.

Sociale kaart

Alle 42 jeugdregio’s werken aan het uitbreiden van de Sociale kaart. Hierop zien ouders, gemeenten en verwijzers welke (regionale) ondersteuningsmogelijkheden er zijn. Gemeenten zorgen voor actuele informatie op de sociale kaart.

Vier nieuwe handreikingen cliëntondersteuning

De huidige coronamaatregelen leiden mogelijk tot een nieuwe groep inwoners die gebaat zou zijn bij cliëntondersteuning. Ook kunnen inwoners door de coronamaatregelen ander type vragen hebben. Om gemeenten te helpen de geschikte cliëntondersteuning te bieden voor alle inwoners, heeft Movisie deze vier nieuwe handreikingen ontwikkeld.