Direct naar inhoud
11 November 2020

Aanpak Verantwoording 2020 Jeugdwet en Wmo vastgesteld

De financiële verantwoording in het in het sociaal domein (Jeugdwet en Wmo) ziet er door de coronamaatregelen zoals de continuïteitsbijdrage- en de meerkostenregeling anders uit dan in voorgaande jaren. Er is sprake van één verantwoording op basis van een ‘drie-sporen beleid’.

Uitgangspunt bij deze aanpak is de balans tussen behoeften van zorgfinanciers (gemeenten) aan informatie en de mogelijkheden van zorgaanbieders om daar redelijkerwijs aan te voldoen. Daarmee wordt de verantwoording over het coronajaar 2020 uitvoerbaar gehouden en worden onnodige administratieve lasten voorkomen.

Eén verantwoording op basis van drie-sporen-aanpak

Rekening houdend met de bijzondere situatie in 2020, de onderscheiden verantwoordelijkheden en de nadrukkelijke wens onnodige administratieve lasten te voorkomen, is een aanpak ontwikkeld die uitgaat van één verantwoording die bestaat uit drie met elkaar samenhangende sporen:

  1. Spoor één: verantwoording door de zorgaanbieder over de geleverde zorg (regulier of in aangepaste vorm) met behulp van de formats productieverantwoording en het landelijk accountantsprotocol.
  2. Spoor twee: overeenstemming over de niet-geleverde zorg (continuïteitsbijdrage) en meerkosten, ondersteund door de eerder dit jaar gepubliceerde formats voor Omzetgarantie en Meerkosten.
  3. Spoor drie: toelichting door de zorgaanbieder op de ontvangen coronacompensatie en meerkosten, in een bijlage bij de jaarrekening.
Ali Rabarison, lid van de Stuurgroep i-Sociaal Domein en Directeur beleid inclusieve samenleving bij de VNG: “Als we allemaal, gemeenten en zorgaanbieders, de aanpak en formats gebruiken, houden we de administratieve lasten voor alle partijen zo laag mogelijk.”

Daarnaast adviseert Rabarison om uiterlijk eind maart 2021 overeenstemming te krijgen over de omzetgarantie en meerkosten zodat daarna ook de jaarrekening tijdig kan worden afgerond.

Meer informatie en documentatie over de verantwoording 2020

De verantwoording 2020 is beschreven in een aantal documenten en wordt ondersteund met formats:

  • Notitie verantwoording 2020
  • Het landelijk accountantsprotocol 2020
  • De formats productieverantwoording jeugd en Wmo 2020
  • Bijlage Coronacompensatie 2020
  • Format berekening omzetgarantie Wmo en Jeugdwet
  • Format meerkosten

Op de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein (map ‘Bestanden’) zijn deze documenten en formats te vinden.

Webinar

Zoek je meer informatie? Bezoek dan op woensdagmiddag 18 november om 14.00 de webinar over de verantwoording 2020. Hierin wordt dieper ingegaan op de totstandkoming van de drie-sporen-aanpak, de keuzes die gemaakt zijn door betrokken partijen en de toepassing van de aanpak en de formats.