Direct naar inhoud

Monitoring

Onder de vlag van het programma Zorg voor de Jeugd werken professionals, gemeenten, Rijk, cliënten- en jeugdhulporganisaties samen om de zorg voor jeugd steeds beter te maken. De werkgroep Monitoring, onder de vlag van de stuurgroep Zorg voor de Jeugd, monitort de voortgang. In deze werkgroep zitten LOC namens de cliëntenorganisaties, NIP namens de beroepsverenigingen, BGZJ namens aanbieders, VNG namens gemeenten, Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, NJi namens kennisinstellingen en VWS namens de Rijksoverheid.

Waarom monitoren

 1. Om de landelijke voortgang op de doelen van het programma zichtbaar te maken. Het accent ligt daarbij vooral op de vraag: zien we dat kinderen, jongeren en gezinnen beter geholpen worden?
 2. Om het leer- en verbeterproces te ondersteunen met behulp van spiegeldata. Zowel landelijk als in de jeugdregio’s.
 3. Om iedereen scherp te houden middels een ‘dwingende blik van buiten’. Deze blik wordt opgehaald in de vorm van ervaringsverhalen van jongeren, ouders en jeugdprofessionals (zie: Vertelpunt Zorg voor de Jeugd).

Welke uitgangspunten?

 1. Wij willen recht doen aan het perspectief van cliënten en jeugdprofessionals;
 2. Wij willen met deze monitoring bijdragen aan het signaleren en formuleren van verbeteracties;
 3. Wij beseffen dat resultaten altijd nadere duiding behoeven vanuit verschillende perspectieven (cliënten professionals, aanbieders en overheid);
 4. Wij maken zoveel mogelijk gebruik van bestaande kwantitatieve informatie om extra registratie- en/of administratieve lasten voor alle betrokkenen te vermijden;
 5. Wij monitoren periodiek: De factsheets komen ieder jaar in de maand mei mee met de voortgangsrapportage.

Welke aanpak?

Bij het ontwikkelen van deze aanpak is zorgvuldig gekeken of het invulling geeft aan bovenstaande functies en is het meermaals getoetst op de genoemde uitgangspunten. In onderstaande figuur wordt de aanpak geschetst aan de hand van verschillende bouwstenen (in een matrix). Hierbij is aandacht voor merkbaar én meetbaar beter.

A picture

Figuur: Aanpak monitoring Zorg voor de Jeugd

Monitoring producten

De werkgroep monitoring geeft regelmatig informatieve producten uit over voortgang en ontwikkeling van het programma Zorg voor de Jeugd. Deze producten kunt u voor eigen gebruik downloaden via de toolbox communicatiemiddelen op deze site.

Onderstaande producten zijn in voorbereiding:

 • 1A De eerste landelijke factsheets zijn in de Voortgangsrapportage van mei 2019 opgeleverd.
 • 1B Het OZJ voert met de jeugdregio's benchlearning gesprekken op basis van spiegelfactsheets. Deze gesprekken vinden door het jaar heen plaats.
 • 2 De aanvullende onderzoeken naar specifieke doelgroepen zijn nog in voorbereiding.
 • 3 De resultaten van de ontwikkelcirkels van het OZJ worden in 2020 opgehaald
 • 4 De monitor van het leerproces is nog in ontwikkeling
 • 5A Het landelijk beeld aan de hand van ervaringsverhalen wordt in november 2019 samen met de derde Voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd gepubliceerd.
 • 5B De pilots van leren en verbeteren met ervaringsverhalen ontvouwen zich in de komende maanden.

De landelijke factsheets over de veranderdoelen worden jaarlijks gepubliceerd in de Voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd in mei. Hieronder kun je de factsheets van 2019 per veranderdoel downloaden.